Oferujemy kompleksowe pisanie prac dyplomowych. Zapoznaj się z tanieprace.pl:

O nas

O nas

Witamy wszystkich, jesteśmy grupą osób prowadzących portal tanieprace.pl. Większość z osób odwiedzających stronę ma problem z samodzielnym napisaniem pracy dyplomowej. Wiadomo, praca zawodowa, brak czasu na poszukiwanie materiałów do pracy itd. W związku z tym już od ponad 12 lat służymy pomocą w tworzeniu unikalnych i profesjonalnych prac dyplomowych. Koniecznie sprawdź naszą ofertę.

Oferta

Oferta

Oferujemy pisanie prac dyplomowych - licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Trudzimy się także w pisaniu pojedynczych rozdziałów oraz poprawianiu już napisanych prac dyplomowych. Do każdej pracy dołączamy raport anty-plagiatowy, dzięki czemu masz pewność, iż Twoja praca pisana jest indywidualnie. Z klientami podpisujemy umowy o dzieło oraz nie pobieramy zaliczki na poczet pisanej pracy dyplomowej.

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja dotycząca pisanych przez nas prac dyplomowych odnosi się zarówno do ich unikalności, na co mamy potwierdzenie (raport anty-plagiatowy) oraz do możliwości naniesienia poprawek do pracy zgodnie z uwagami klienta. Czas gwarancji wynosi aż 30 dni od momentu oddania poszczególnych części pracy (rozdziałów). W tym czasie klient może zgłosić chęć naniesienia poprawek. Poprawki nanoszone są w terminie wspólnie ustalonym z klientem (zazwyczaj od 3 do 7 dni).Pisanie prac dyplomowych, prace dyplomowe z Tanieprace.pl

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych

Pisanie prac dyplomowych nie należy do najłatwiejszych sprawdzianów wiedzy dla studentów. Po za posiadaną wiedzą należy ją w sposób odpowiedni przelać na dziesiątki stron, co nie zawsze i nie każdemu przychodzi z łatwością.

W czym możemy Tobie pomóc…

Jeżeli wszedłeś na naszą stronę to z pewnością zainteresowany jesteś pomocą przy pisaniu pracy dyplomowej lub naniesieniu na nią poprawek. Możemy w tej chwili Ciebie zapewnić, że znalazłeś w końcu konkretną i uczciwą ofertę. Pisane prze nas prace dyplomowe cechują się unikalnością i indywidualnością. Piszemy prace dyplomowe z większości dziedzin naukowych, poza: matematyką, fizyką, chemią oraz filologią angielską.


Oferta pisania prac dyplomowych
Płacimy podatki, działamy legalnie….

Z naszymi klientami podpisujemy umowę o dzieło, dzięki czemu masz 100% gwarancji napisania przez nas Twojej pracy w sposób profesjonalny i uczciwy. Przenosimy na klienta autorskie prawa majątkowe, dzięki czemu napisaną przez nas pracę możesz legalnie wykorzystywać i sprzedawać. Nie wspieraj szarej strefy, my płacimy legalnie podatki.


Pisanie prac dyplomowych
Pisanie prac dyplomowych - oferta

Nasza oferta obejmuje pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich oraz pisanie prac inżynierskich. Trudzimy się także w poprawie już istniejących prac dyplomowych, a także pisaniem pojedynczych rozdziałów.

Reasumując, wybierając naszą ofertę pisania prac dyplomowych:
- Korzystasz z w pełni legalnej pomocy edukacyjnej;
- Otrzymujesz raport anty-plagiatowy;
- Otrzymasz pracę na czas;
- Otrzymujesz autorskie prawa majątkowe do pracy.

Prace licencjackie, prace magisterskie i prace inżynierskie w konkurencyjnych cenach. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego

W jakim czasie otrzymam prace dyplomową?

Najkrótszy czas, w którym piszemy prace dyplomową wynosi od 7 do 10 dni.

Ile zapłacę za prace dyplomowa?

Wycena pracy dyplomowej dokonywana jest indywiudalna w zależności od tematu pracy, dostępności literatury przedmiotu i stopnia trudności przeprowadzenia badań lub sporządzenia projektu.

Praca licencjacka

Cena za prace licencjacką zaczyna się od 600 zł

Praca inżynierska

Cena za prace inżynierską zaczyna się od 700 zł

Praca magisterska

Cena za prace magisterską zaczyna się od 800 zł

Prace dyplomową możesz zamówić skorzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie


Czym są prace dyplomowe i jak je należy pisać?


Opis definicji pracy dyplomowej


Szczegółowa definicja pracy dyplomowej znajduje się w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku. Z zapisu tego wynika, że prace dyplomowe to po prostu samodzielne opracowania konkretnych zagadnień naukowych albo artystycznych. W pracy dyplomowej prezentowana jest ogólna wiedza i umiejętności studentów związane z tym na jaki kierunek studiów oni uczęszczają, na jakim są poziomie i profilu kształcenia. Ponadto prace dyplomowe są również prezentacją umiejętności samodzielnego analizowania i wyciągania wniosków. Mianem pracy dyplomowej jest określana praca pisemna, artykuł, praca projektowa, mowa zarówno o projekcie, jak i wykonaniu programu bądź systemu komputerowego. Prace dyplomowe to także wszelkiego rodzaju prace technologiczne, konstrukcyjne oraz artystyczne. Najczęściej prace dyplomowe są opracowaniem w formie pisemnej, która liczy od kilkunastu nawet do kilkuset stron. Za pomocą pracy dyplomowej autor składa sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie działań. Prace dyplomowe mogą przyjąć formę czysto teoretyczną, albo mogą zawierać w sobie szczegółowe opisy dotyczące zrealizowanych eksperymentów, bądź obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych oraz inżynierskich pisanie prac dyplomowych realizowane jest przeważnie w formie projektów. Forma redakcyjna prac dyplomowych jest określana przez lokalne przepisy szkół i uczelni. Prace dyplomowe cechuje mocno sformalizowana struktura. Zbudowane są one z kilku elementów: wprowadzenia w temat, określenia celu, opisania w jaki sposób będzie realizowany cel i zakończenie pracy. Podczas oceny prac dyplomowych zwracana jest szczególna uwaga na to, czy jest ona doniosła i koncentruje się na ważnym celu, czy cel został poprawnie zrealizowany, czy wnioski i spostrzeżenia trafnie sformułowano, w jaki sposób dobrano i wykorzystano dostępne jednostki piśmiennictwa, a także czy maszynopis pracy został poprawnie zredagowany.


Rodzaje prac dyplomowych


Prace dyplomowe dzielone są na kilka rodzajów, wyróżnia się w tej grupie:

  1. prace licencjackie – pisane są one na koniec studiów licencjackich I stopnia, albo jeżeli studia nie są podzielone na stopnie to w połowie studiów magisterskich. Jeżeli napisane prace licencjackie otrzymają pozytywne recenzje i autorzy prac zdadzą egzamin licencjacki wówczas mogą oni posługiwać się tytułem licencjata.
  2. prace inżynierskie – pisane są na koniec studiów inżynierskich I stopnia. Otrzymanie pozytywnej recenzji pracy i zdanie egzaminu inżynierskiego upoważnia do tego, aby autor pracy posługiwał się tytułem inżyniera.
  3. prace magisterskie – pisane są na zakończenie studiów II stopnia, albo na zakończenie studiów magisterskich. Wszystkie prace magisterskie po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zdaniu przez ich autorów egzaminów dyplomowych pozwalają na posługiwanie się tytułem magistra. Wyjątki stanowią kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, a także weterynaria – absolwenci tych kierunków nie są zobowiązania do pisania prac magisterskich.


Etapy przygotowania pracy dyplomowej


Na pisanie prac dyplomowych składają się trzy etapy, które zaprezentowano poniżej.
etapy pisania prac dyplomowych
Etap pierwszy bardzo często nazywany jest również etapem bazowym albo wyjściowym, wynika to z charakteru podejmowanych zadań. Przed przystąpieniem do merytorycznych zadań student musi dokonać wyboru promotora. Decyzja ta niesie za sobą wiele skutków merytorycznych i może się odbić na kondycji psychicznej i satysfakcji dyplomanta. W tej kwestii trudne jest udzielenie jakichkolwiek wskazówek dla studentów rozpoczynających pisanie prac dyplomowych. Dokonując wyboru promotora należy wziąć pod uwagę nie tylko jego właściwości, ale również oczekiwania studentów w stosunku do promotora, będącego opiekunem podczas pisania pracy. Studenci niekiedy pomijają fakt, że cechy osobowościowe promotorów będą miały wpływ na to jaką oni przyjmą rolę w późniejszym czasie, gdy rozpocznie się już pisanie prac licencjackich i magisterskich, czy będą oni dyrygentami, czy skrajnymi liderami. Do zadań merytorycznych pierwszego etapu zalicza się przede wszystkim sformułowanie pytań, na które student w trakcie pisania pracy będzie chciał udzielić odpowiedzi. Jest to nierozerwalnie powiązane z określeniem celu dalszych prowadzonych prac. Odpowiada to najważniejszemu postulatowi, który stawia się przed każda pracą naukową, chodzi o dokładne i jednoznaczne określenie zagadnienia, które będzie przedmiotem prowadzonych badań. Można tego dokonać wyłącznie wtedy, gdy wcześniej zostanie wybrany temat pracy. Najczęściej z jednego tematu możliwe jest wyprowadzenie kilku pytań badawczych. Oznacza to, że możliwe jest pisanie prac dyplomowych na taki sam temat przy określeniu różnych pytań naukowych. Student przy pomocy promotora wybiera temat pracy, przeprowadza selekcję problemów do zbadania, które stanowią cel pracy. W odniesieniu do nich opracowywany jest konstrukcyjny plan pracy, czyli tworzy się podział treści. Uwzględniając poznaną literaturę przedmiotu i inne źródła student tworzy na tym etapie jak najbardziej szczegółowy plan pracy.
Na drugim etapie pisania pracy dyplomowej autor wykorzystując właściwe metody badań ma znaleźć odpowiedź na sformułowane wcześniej pytania, czyli ma on rozwiązać problem naukowy. Jeszcze przed dokonaniem roboczych metod konieczne jest jasne określenie założeń badawczych. Na tym etapie pisania pracy student powinien się ograniczyć wyłącznie do przeprowadzenia badań, które są niezbędne aby odpowiedzieć na postawione w pracy pytania. Jeżeli jednak tego nie zrobi i będzie on również zbierał i opracowywał zagadnienia dotyczące innych obszarów niewiedzy to popełni on duży błąd badawczy, który nazywany jest „wszystkoizmem”. Dlatego też pisanie prac magisterskich i licencjackich wymaga, aby autor trzymał się ściśle tematu i wcześniej ułożonego planu pracy. Odbieganie od głównej myśli sprawi, że zbyt mocno zostaną rozbudowane partie, które nie mają zbyt wiele wspólnego z celem pracy.
Bardzo często niedocenianym, ale bardzo ważnym etapem jest etap trzeci. To na tym etapie student ustala ostateczne efekty badań przyporządkowując je do wcześniej sformułowanych pytań badawczych, które są opracowywane przez studenta pod względem redakcyjnym. Na tym etapie tworzony jest również wstęp do pracy, spis treści i wszystkich użytych źródeł. Prace licencjackie i magisterskie sprawdzane są pod względem merytorycznym i stylistycznym. Konieczne jest również sprawdzenie czy praca posiada wszystkie cechy formalne.


Wybór tematu pracy licencjackich i magisterskiej


Prace magisterskie i licencjackie powinny cechować się stosunkowo wąskim, szczegółowym i konkretnym tematem. Prace o zbyt ogólnym i szeroko zakreślonym temacie najczęściej zakończone są niepowodzeniem, gdyż okazuje się, że praca jest płytka, powierzchowna i zbyt ogólnikowa. Dokonując wyboru tematu pracy dyplomowej można spotkać się z dwoma źródłami. Pierwszym z nich jest student i temat, który go po prostu interesuje i inspiruje. Kolejnym źródłem może być promotor, który narzuca temat pracy, albo zakład pracy, czy inna instytucja. Dokonanie samodzielnego wyboru tematu pracy przez studenta wiąże się z tym, że jest on oczytany i dobrze zaznajomiony z literaturą przedmiotu, potrafi w krytyczny sposób spojrzeć na inne prace naukowe, bardzo wnikliwie obserwuje różne zdarzenia i procesy gospodarcze, a ponadto fascynuje się określoną problematyką. Jeżeli problematyka badawcza zostaje narzucona przez promotora to mimo wszystko studenci pisząc prace magisterskie czy licencjackie mogą przedstawić własne przemyślenia i wyniki prowadzonych badań. Ostatecznie to nauczyciel akademicki, który prowadzi seminarium ustala temat pracy dyplomowej. Na niektórych uczelniach tematy zatwierdza dziekan, albo rada wydziału. Oni również kontrolują czy prace licencjackie albo magisterskie są odpowiednio prowadzone. Zabierając się za pisanie prac dyplomowych na etapie przygotowawczym najważniejsze jest wybranie tematu pracy. Student przedstawia promotorowi zakres tematyczny pracy, ale bardzo ważne jest aby tematyka była związana z ramami seminarium, które prowadzi promotor. W innym przypadku może się okazać, że promotor nie będzie potrafił w wystarczającym stopniu pomóc studentowi. Po tym jak promotor ustali ze studentami na jakie tematy mają powstać prace licencjackie i magisterskie musi im dać czas, aby mogli się oni nad tym zastanowić i rozważyć czy są w stanie zrealizować ustalony temat. Pisanie prac magisterskich oraz licencjackich wymaga odpowiedniego dobrania tematu, gdyż późniejsze zmiany zarówno w temacie jak i początkowej koncepcji są kłopotliwe i czasochłonne. Jeszcze przed zabraniem się za pisanie prac dyplomowych studenci mający jakiekolwiek wątpliwości powinni zwrócić się o radę, albo pomoc do starszych studentów, rodziców, albo wykładowców akademickich, którym ufają.


Plan i układ pracy dyplomowej


Pisanie prac licencjackich i magisterskich powinno być poprzedzone opracowaniem i napisaniem planu pracy, ponadto powinien zostać ustalony harmonogram zgodnie z którym będą realizowane poszczególne zadania. W harmonogramie określa się zakres prac oraz terminy, w jakich będą one realizowane. W ustalaniu harmonogramu powinien uczestniczyć również promotor, ważną kwestią jest fakt ile semestrów uczelnia przeznacza na prace licencjackie lub magisterskie. Pisanie prac magisterskich i licencjackich powinno być ściśle określone przez harmonogram, w którym powinny się znajdować konkretne daty napisania i oddania promotorowi planu, konspektu i poszczególnych rozdziałów. Studenci piszący prace magisterskie albo licencjackie powinni przestrzegać ustalonych terminów, gdyż w innym przypadku mogą nie otrzymać zaliczenia z seminarium. Pisanie prac licencjackich, ale i również pisanie prac magisterskich wymaga ustalenia harmonogramu w formie pisemnej, gdzie zostaną spisane wszystkie etapu procesu pisania, poczynając od sformułowania tematu aż do egzaminu końcowego, w trakcie którego studenci bronią swoje prace magisterskie i licencjackie. Pierwszym zadaniem studenta na seminarium jest sporządzenie planu pracy. Początkowo chodzi wyłącznie o sformułowanie wstępnego planu, na podstawie którego promotor może ustalić czy studenci są odpowiednio przygotowani, aby rozpocząć pisanie prac licencjackich oraz magisterskich. W planie za pomocą punktów przedstawia się merytoryczną treść pracy, co pozwala na logiczne ustalenie kolejności występujących po sobie zagadnień poruszanych w trakcie pisania pracy. Już na tym etapie student stara się nazwać wszystkie punkty i poszczególne rozdziały pracy. Niekiedy pierwsza wersja planu sprawia, że student sam dochodzi do wniosku, że założony przez niego temat nie będzie mógł być realizowany i pisanie pracy magisterskiej albo licencjackiej będzie musiał rozpocząć od sformułowania nowego tematu. Prace licencjackie i magisterskie powinny poruszać zagadnienia, które nie przerosną możliwości intelektualnych studentów.
Rozpoczynając pisanie prac licencjackich i magisterskich należy zwrócić uwagę na to, że muszą być one logiczne i poprawne pod względem metodologicznym, poza tym muszą one sprostać wszystkim wymaganiom, które są stawiane przed pracami naukowymi i badawczymi. W tej kwestii należy przestrzegać trzech zasad: kompletności, podporządkowania i wyłączności. Pisanie prac licencjackich i magisterskich zgodnie z zasadą kompletności ogranicza się do tego, że muszą one uwzględniać wszystkie istotne elementy i unikać elementów, które są nieistotne. Kolejna z zasad, zasada podporządkowania mówi o tym, że poszczególne części prac muszą wynikać z tematów prac, które został określone zanim studenci zabrali się za pisanie prac magisterskich. Kolejne części powinny być kontynuacją wcześniejszych rozdziałów. Wszystkie rozdziały muszą tworzyć logicznie następującą po sobie spójną całość. Ostatnia z zasad, zasada wyłączności, mówi o tym, że to samo zagadnienie nie powinno być poruszane kilka razy w różnych miejscach pracy. Poszczególne zagadnienia powinno się przedstawiać tylko raz, omawiając je całościowo i logicznie.
Poniżej przedstawiony został ogólny schemat układu pracy dyplomowej, z którym powinni się zapoznać wszyscy studenci jeszcze zanim rozpoczną pisanie prac magisterskich czy licencjackich.
układ pracy dyplomowejWybierz dedykowaną ofertę:

Oferujemy pomoc w pisaniu prac, zarówno licencjackich, magisterskich, jak i inżynierskich. Poniżej zaprezentowwano naszą pełną ofertę. W przypadku zleceń specjalnych prosimy o kontakt, chętnie wykonamy każde nietypowe zlecenie. Zatem wybierz odpowiednią pomoc w pisaniu prac:

prace licencjackie

Pisanie profesjonalnych prac licencjackich

Pisanie prac licencjackich z większości dziedzin naukowych już od 600 zł. Zainteresowany napisaniem swojej pracy przez profesjonalistów ze swojej branży? Sprawdź już teraz jedną z najlepszych ofert prac licencjackich na rynku.

Sprawdź

prace magisterskie

Pisanie indywidualnych prac magisterskich

Pisanie pracy magisterskiej sprawia Tobie problem? Zainteresuj się naszą ofertą indywidualnego pisania prac magisterskich przez najlepszych redaktorów w Polsce. Prace magisterskie już od 800 zł. Prawidziwie królewska oferta.

Sprawdź

prace inżynierskie

Inżynier w 7 dni, czyli pisanie prac inżynierskich

Chcesz otrzymać jak najszybciej tytuł inżyniera? Nie masz pomysłu lub czasu na napisanie własnej pracy? Zapoznaj się z ofertą pisania prac inżynierskich przez fachowców. Prace inżynierską otrzymasz nawet w 7 dni za jedyne 700 zł. Zobacz koniecznie

Sprawdź

poprawa prac

Poprawa prac dyplomowych już od 100 zł

Wieczne poprawki do pracy? Brak czasu na ich poprawę? Promotor poza wymaganiami, nie daje od siebie nic i ciągle są błędy w pracy? Zgłoś się do nas i sprawdź naszą ofertę dotyczącą poprawy prac dyplomowych. Cena już od 100 zł za korekty stylistyczne.

Sprawdź